Разпореждане №157 от 43654 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 157
гр. София, 08.07.2019 година

Галина Захарова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателна колегия, като разгледах искането (озаглавено „касационна жалба“) на осъдения К. С. М. за възобновяване на НОХД № 491/2017 г. по описа на Районен съд–Димитровград, с вх. № 6526 на ВКС от 08.07.2019 г.,
установих:

Искането е било подадено пряко до ВКС (вх. № 5877/27.06.2019 г.). С писмо от секретаря на наказателна колегия от 01.07.2019 г. до РС–Димитровград е изискано горепосоченото НОХД № 491/2017 г. – с оглед преценка допустимостта на подаденото искане за възобновяване на осъденото лице.
С решение № 44/13.04.2018 г., постановено по ВНОХД № 112/2018 г. по описа на Хасковски окръжен съд е изменена присъда № 5/01.02.2018 г., постановена по НОХД № 491/2017 г. по описа на РС–Димитровград.
Делата не са протекли по реда на задочното производство, поради което процесуалните предпоставки за образуване на производство по реда на глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела“ на осн. чл. 423, ал. 1 от НПК /задочно осъждане/ не са налице.
В искането („касационна жалба“) на осъдения се съдържа и индикация за явна несправедливост на наказанието („неправилно и прекалено завишено наказание“), сочеща на твърдяно от осъденото лице основание по чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК. Това обуславя необходимост от изпращане на делото на Апелативен съд-Пловдив по силата на чл. 424, ал. 1 от НПК (в редакция на „ДВ“, бр. 42/2015 г.) – за преценка на процесуалните предпоставки за образуване на производство за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на основание чл. 423, ал. 1 от НПК на НОХД № 491/2017 г. по описа на Районен съд–Димитровград.
Делото с искането да се изпрати на Апелативен съд–Пловдив по компетентност, с оглед основанията за възобновяване по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.
Препис от разпореждането да се изпрати на осъдения К. С. М., понастоящем в Затвора–гр. Стара Загора.
Препис от разпореждането да се изпрати за сведение на Районен съд–Димитровград, по НОХД № 491/2017 г. по описа на този съд.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И РЪКОВОДИТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ГАЛИНА ЗАХАРОВА

Е.В.

Определение №265 от по гр. дело №6/6 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  265                                     София  18.03.2010 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo