Разпореждане №157 от 43705 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 157
София, 28.08. 2019 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, зам. – председател на Върховния касационен съд на Република България и ръководител на Търговска колегия, като разгледа преписка вх. № 7827/16.08.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод частна касационна жалба, подадена от Х. Н. А., срещу определение № 13531/04.06.2019 г. по ч.гр.д. № 5763/2019 г. на Софийски градски съд.
Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. В настоящия случай цената на предявения иск е под въведения в разпоредбата на чл.280, ал.3, ал.1 ГПК минимален обжалваем размер от 20 000 лв. – за търговски дела.
Констатира се, че към частната касационна жалба не е приложено пълномощно за адв.Р. С., подписала жалбата, докато с находящото се на л.4 от гр.д. № 70197/2018 г. на СРС пълномощно горепосоченият адвокат не е упълномощен да осъществява процесуално представителство пред ВКС.
С оглед на което, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за преценка и произнасяне по допустимостта на частната касационна жалба и евентуално изпълнение на правомощията по чл. 286, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.278, ал.4 ГПК. В случай че частната касационна жалба е допустима, частният жалбоподател следва да представи пълномощно за адв.Р. С. за осъществяването на процесуално представителство пред ВКС.
По горните съображения, зам. – председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. на ВКС № 7827/16.08.2019 г. на Софийски градски съд за преценка и произнасяне по допустимостта на частната касационна жалба, евентуално за изпълнение на даденото указание.

Зам. – председател на ВКС и ръководител на ТК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.