Разпореждане №158 от 42957 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Наказателна колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 158
София, 10.08.2017 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах искане от осъдения М. Г. Г. за възобновяване на административно наказателно дело, с вх. № 7912/10.08.2017г.,

УСТАНОВИХ:

На основание чл. 375 от НПК, Военен съд – гр. Пловдив е бил сезиран с предложение на прокурора за освобождаване на обвиняемия М. Г. от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание, предвид наличието на материално правните предпоставки за приложението по чл. 78а от НК.
Съдебното производство е протекло по реда на Глава двадесет и осма от НПК.
С решение по а.н.д. № 36/2017г., по описа на Военен съд – гр. Пловдив, подсъдимият М. Г. Г. е признат за невиновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК.
С решение по а.н.д. № 29/2017г., по описа на Военно – апелативния съд на Р. България, решението на първоинстанционния съд е отменено като подсъдимия М. Г. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК. Същият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лв..
Решението в влязло в сила на 21.06.2017 г..
На 03.07.2017 г. осъденият М. Г. е депозирал настоящето искане за възобновяване на административно наказателното дело като е депозирал същото чрез първоинстанционния съд до Върховен касационен съд. Посочил е и конкретно правно основание на предявената си претенция, а именно чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл. 348, ал. 1 , т. 1 и т. 2 от НПК.
Така постановеният въззивен съдебен акт по принцип подлежи на проверка по реда на възобновяването, като компетентен да разгледа искането е съответният апелативен съд, съобразно разпоредбата на чл. 380 от НПК. Това производство има редица специфични особености, различни от общия ред на възобновяването, като самото разглеждане на делото не е по реда на НПК, а се прилагат разпоредбите на ЗАНН.
Въпреки че искането е адресирано до Върховен касационен съд, с посочено незаконосъобразно правно основание, Военен съд – гр. Пловдив неправилно го е администрирал до настоящата инстанция, без да се съобрази с разпоредбите на НПК.
С оглед направените по – горе констатации следва правният извод, че искането на осъдения Г. за възобновяване на административно наказателното дело е недопустимо, тъй като Върховният касационен съд се явява ненадлежен орган.
Искането за възобновяване, ведно с делото, следва да се изпрати по компетентност на Военно – апелативния съд за извършване преценка наличие на предпоставките за възобновяване на а.н.д. № 36/2017г., по описа на Военен съд – гр. Пловдив и а.н.д. № 29/2017г., по описа на Военно – апелативния съд.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото, ведно с препис от настоящето разпореждане, да се изпрати на Военно – апелативния съд по компетентност.
Препис от разпореждането да се изпрати на М. Г. Г. на посочения в искането съдебен адрес – за сведение.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ст

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del