Разпореждане №158 от 43705 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 158
София, 28.08.2019 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, зам. – председател на Върховния касационен съд на Република България и ръководител на Търговска колегия, като разгледа преписка вх. № 7991/23.08.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод касационна жалба, подадена от А. Б. С., срещу решение № 84/23.04.2019 г., постановено по в.т.д. № 369/2018 г. на Великотърновски апелативен съд.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 20 000,00 лв. – за търговски дела. В настоящия случай цената на предявения иск е под въведения с горепосочената разпоредба минимален обжалваем размер за касационно обжалване по търговски дела. С оглед на което, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за преценка и произнасяне по допустимостта на касационната жалба и евентуално изпълнение на правомощията по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.
По горните съображения, зам. – председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 7991/23.08.2019 г. на Великотърновски апелативен съд за преценка и произнасяне по допустимостта на касационната жалба.

Зам. – председател на ВКС и ръководител на ТК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *