Разпореждане №159 от 43705 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 159
София, 28.08.2019 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, зам. – председател на Върховния касационен съд на Република България и ръководител на Търговска колегия, като разгледа преписка вх. № 7972/22.08.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод касационна жалба с вх. № 1877/17.06.2019 г. и касационна жалба с вх. № 2138/10.07.2019 г., подадени от М. И. Д., срещу решение № 41/12.04.2019 г. и решение № 67/10.06.2019 г., постановени по в.гр.д. № 34/2019 г. на Окръжен съд – Силистра.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 20 000,00 лв. – за търговски дела. В настоящия случай цената на предявения иск е под въведения с горепосочената разпоредба минимален обжалваем размер за касационно обжалване по търговски дела. С оглед на което, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за преценка и произнасяне по допустимостта на касационните жалби и евентуално изпълнение на правомощията по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.
По горните съображения, зам. – председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка вх. на ВКС № 7972/22.08.2019 г. на Окръжен съд – Силистра за преценка и произнасяне по допустимостта на касационните жалби.

Зам. – председател на ВКС и ръководител на ТК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.