Разпореждане №164 от 42963 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№164
гр. София, 16.08.2017 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като проверих касационния протест на Софийска градска прокуратура срещу въззивна присъда № 175 от 19.06.2017г. по ВНОХД № 1957/2017г. на Софийски градски съд, с вх. № 8010 на ВКС от 15.08.2017г.,
установих:

Видно от ВНОХД № 1957/2017г. по описа на Софийски градски съд подалият протеста прокурор не е уведомен за изготвянето на мотивите по въззивната присъда, чрез изпращане на съответно съобщение по реда на чл.340 ал.2 НПК.
Касационният протест не отговаря на изискванията на чл.351 ал.1 НПК, тъй като липсват данни в подкрепа на заявените касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК. Същите са декларативно заявени, без посочване на съответната подкрепяща ги аргументация. В същото време в протеста е отбелязано, че подробно писмено становище в подкрепа на доводите ще бъде изготвено след запознаване с мотивите на присъдата.
Горното налага делото да бъде върнато на Софийски градски съд, който да изпрати писмено съобщение на Софийска градска прокуратура, че мотивите към въззивната присъда са изготвени и да даде указания на прокуратурата за допълнение на протеста съобразно изискванията на разпоредбата на чл.351 ал.1 НПК, след което преписи от допълнението на протеста да бъдат администрирани на останалите страни в съдебното производство.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по ВНОХД № 1957/2017г. по описа на Софийски градски съд.
Делото с протеста да се върне на Софийски градски съд, Наказателно отделение, втори въззивен състав – за изпълнение на дадените указания, след което да се изпрати обратно на Върховния касационен съд.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.