Разпореждане №164 от 43791 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 164

гр. София, 22.11. 2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10669 от 19.11.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток.
Частна касационна жалба вх. № 31614/25.10.2019 г. срещу определение № 2422/15.08.2019 г. по в. ч. гр. д. № 1427/2019 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено разпореждане № 24007/04.06.2019 г. по гр. д. № 6947/2018 г. на Варненски районен съд:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на частните жалбоподатели на 18.10.2019 г. и на 21.10.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 260 ГПК, но при извършената проверка се установи, че жалба е приподписана от юрисконсулт Д. К., като е приложено удостоверение за правоспособност на друго лице;
4/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 19 ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на препис – постъпил отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски, но не е приложено пълномощно на адв. В. В. за подаване на отговор на частната касационна жалба.

Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателите за приподписване на частната касационна жалба и изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК от адвокат и прилагане на пълномощно за приподписването или за представяне на доказателства за придобита от жалбоподателите юридическа правоспособност. И за даване на указания на ответника по жалбата за представяне на пълномощно на адв. В. В. за подаване на отговор на частната касационна жалба.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Варненски окръжен съд за даване на указания на жалбоподателите за приподписване на частната касационна жалба и изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК от адвокат и прилагане на пълномощно за приподписването или за представяне на доказателства за придобита от жалбоподателите юридическа правоспособност. И за даване на указания на ответника по жалбата за представяне на пълномощно на адв. В. В. за подаване на отговор на частната касационна жалба.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.