Разпореждане №165 от 43665 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул.”Витоша” № 2, Наказателна колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 165
София, 19.07.2019 година

Галина Захарова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах частна жалба с вх. № 6957/18.07.2019 г. по описа на ВКС на адв. Д. М., изрично упълномощен защитник на осъдения Ш. С. С., за оказване на правна помощ в производство по възобновяване на нохд № 17801/2011г. по описа на Софийски районен съд, срещу разпореждане от 14.05.2019г. на съдия Е. К. – Ръководител на НК на Софийски апелативен съд,
УСТАНОВИХ:
С частната жалба се иска отмяна на разпореждането на САС и връщане на делото на същия съд за образуване на производство по Глава тридесет и трета от НПК.
С оспореното разпореждане от 14.05.2019 г. САС е отказал образуване на производство по искане с вх. № 20595/13.05.2019г. на САС, подадено от Ш. С. С., чрез адв. Д. М. за възобновяване на нохд № 17801/2011г. на СРС, 103 състав и отмяна на постановената по него присъда от 08.12.2016г., частично изменена с решение № 522/15.05.2018г., постановено по внохд № 34/2018г. по описа на СГС. Мотивите за това били, че искането е подадено извън законоустановения 6 – месечен срок.
Намирам, че ВКС е сезиран с недопустимо искане.
Разпоредбата на чл. 424, ал. 1 от НПК определя, кой е компетентният съд в производство по Глава тридесет и трета от НПК – Възобновяване на наказателни дела. В случая, компетентен в това производство е САС /искането е с правно основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, а актът по чл. 419 от НПК е постановен от окръжен съд като въззивна инстанция/. Отказът да се образува извънредно производство не подлежи на последващ контрол. Поради това, ВКС не е компетентен да образува производство за проверка на постановеното разпореждане от 14.05.2019г. на САС, нито може да дава указания на този съд да образува производство по Глава тридесет и трета от НПК.
Молителят следва да има предвид, че разпоредбата на чл. 421, ал. 3 от НПК е пределно ясна – осъденият може да направи искане по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК в шестмесечния срок от влизане в сила на съответния акт. Срокът за искането е преклузивен и с изтичането му се преклудира възможността осъденият да иска образуване на производство по възобновяване.
По изложените съображения,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ОТКАЗВАМ образуване на производство пред ВКС по частната жалба на адв. Д. М., с вх. № 6957/18.07.2019 г. по описа на ВКС.

Преписи от настоящето разпореждане да се изпратят на осъдения Ш. С. С. и адв. Д. М..
Делото, ведно с препис от настоящето разпореждане да се върне на СРС.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ст

Определение №74 от 39862 по ч.пр. дело №26/26 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       № 74Гр.София,  18.02.2009 г.     ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение,

Прочети »

Решение №547 от 39727 по търг. дело №301/301 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                       Р  Е  Ш  Е Н  И  Е                                                     № 547                                    гр. София, 06.10.2008 г.                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed