Разпореждане №169 от 43669 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 169

гр. София, 23.07.2019 година

Галина Захарова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателна колегия, след като се запознах с частна жалба от С. И. С. против определение № 210 от 05.04.2019 г. по вчнд № 62/2019 г. на Окръжен съд–Ловеч – по вх. № 6895 от 17.07.2019 г. по описа на ВКС,
УСТАНОВИХ:

Жалбата (вх. № 4246/18.06.2019 г. по описа на ОС-Ловеч) е подадена чрез ОС–Ловеч до Апелативен съд–Велико Търново и с писмо изх. № 2550/12.07.2019 г. от наказателно отделение на ОС–Ловеч е изпратена до ВКС ведно с производството по вчнд № 62/2019 г.
Жалбоподателят иска да се отмени определение № 210 на Окръжния съд–Ловеч, постановено на 05.04.2019 г. по вчнд № 62/2019 г., с което е откменено определение № 160/12.03.2019 г. по вчнд № 62/2019 г. на ОС–Ловеч и на основание чл. 190, ал. 1 от НПК С. И. С. е осъден да заплати на К. С. С. разноски за адвокатско възнаграждение.
Данните по делото указват следното:
1. По частна тъжба от името на С. С. против К. С. е образувано нчхд № 18/19 г. по описа на Районен съд–Троян.
С разпореждане № 5 от 14.01.2019 г. съдията-докладчик при РС–Троян прекратява производството поради наличието на условията на чл. 24, ал. 5, т. 1 от НПК.
2. С решение № 22 от 27.02.2019 г. по вчнд № 62/19 г., образувано по частна жалба на С., ОС–Ловеч потвърждава разпореждането за прекратяване на наказателното производство. В мотивите на решението е посочено, че направеното искане от страна на защитата на въззиваемия С. да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски е неоснователно.
3. Срещу това решение на ОС–Ловеч е депозирана молба вх. № 1748/08.03.2019 г. от адв. Ц. – процесуален представител на К. С., с искане за неговото допълване в частта на разноските. С определение № 160/12.03.2019 г. по вчнд № 62/2019 г. ОС–Ловеч оставя без разглеждане посочената молба, с която е направено искане за допълване на решението от 27.02.2019 г. в частта за разноските.
4. Следва жалба вх. № 2099/20.03.2019 г. по вчнд № 62/2019 г. от същия процесуален представител, по повод която с определение № 210/05.04.2019 г. ОС– Ловеч отменя определение № 160/12.03.2019 г. по вчнд № 62/2019 г. и на основание чл. 190, ал. 1 от НПК осъжда С. С. да заплати на К. С. сумата в размер на 150 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.
5. Против определение № 210/05.04.2019 г. е депозирана жалба (вх. № 2981/27.05.2019 г. по описа на РС-Троян) от С. С. чрез РС–Троян до ВКС. С разпореждане № 133/30.05.2019 г. на председателя на второ наказателно отделение по вх. № 5283/30.05.2019 г. по описа на ВКС е отказано образуване на производство пред касационния съд. Във ВКС същата жалба е изпратена и втори път, като с писмо от 04.06.2019 г. по вх. № 4993/03.06.2019 г. от заместващия ръководителя на НК е изпратена на РС–Троян за прилагане към делото.
Определение № 160, както и допълнително постановеното по реда на чл. 344 вр. чл. 306, ал. 1, т. 4, пр. 2 от НПК определение № 210 по вчнд № 62/2019 г. на ОС –Ловеч са вън от кръга на актовете по чл. 346 от НПК, доколкото и решението на окръжния съд по вчнд № 62/2019 г. също не подлежи на проверка по глава двадесет и трета „Касационно производство“ от НПК.
Определенията, и в частност определение № 210, постановено в производство по глава двадесет и втора „Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпорежданията“ от процесуалния закон, е от кръга на актовете по чл. 341, ал. 2 от НПК и като такова не подлежи на проверка и по реда на извънредния способ за възобновяване на наказателни дела (глава тридесет и трета от НПК) – чл. 419, ал. 1 от НПК. На същото място определението не е изрично посочено и не е постановено по реда на чл. 341, ал. 1 от НПК.
Съгласно чл. 345, ал. 2 от НПК, когато отмени определението въззивната инстанция решава въпросите по частната жалба. ОС–Ловеч се е произнесъл с определение № 210 по вчнд № 62/2019 г. по глава 22 от НПК, което освен по глава 23 и глава от 33 от НПК не подлежи на проверка от ВКС и по реда на глава 22 от НПК.
Ето защо, ВКС няма как да се произнесе и по възраженията в частната жалба против определение № 210 по вчнд № 62/2019 г. по описа на ОС–Ловеч за просрочие на молбата на К. С., инициираща постановяване на посоченото определение, както и за неправилното й администриране.
С оглед на гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред ВКС.
Доколкото сам жалбоподателят е адресирал частната жалба до Апелативен съд–Велико Търново същата, ведно с цялото производство по вчнд № 62/2019 г. по описа на Окръжен съд–Ловеч, следва да се изпрати на Апелативен съд–Велико Търново за произнасяне по нейната допустимост.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати за сведение на жалбоподателя С. И. С. – на посочения в жалбата адрес, както и на наказателно отделение на Окръжен съд–Ловеч – по вчнд № 62/2019 г.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС:

ГАЛИНА ЗАХАРОВА

Е.В.

Определение №707 от по гр. дело №301/301 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е                                           № 707                              София, 16.07.2009 г.                               В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed