Разпореждане №170 от 42180 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 170

гр. София, 25.06.2015 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за ръководител на Гражданска колегия на Върховния касационен съд /съгласно разпореждане № 26/22.06.2015 г./, като взех предвид постъпилата преписка, вх. № 8059/24.06.2015 г. на ВКС, изпратена от РС- Плевен по указание на състава, постановил определение № 714/12.06.2015 г. па а.д. № 464/2015 г. на Административен съд- Плевен, във връзка с „искова молба” от В. Н. Н. от [населено място], вх. № 1875/11.06.2015 г. на АС- [населено място], и мотивите на състава по административното дело, приел искането на В. Н. Н. като обжалване на определение /№ 745/25.06.2014 г. по в. гр. д. р № 554/2014 г. на ОС- Русе/ на въззивната инстанция, с което е оставена без уважение чатната жалба срещу определение на първоинстанционния граждански съд, поради нищожност, както и неустановения характер на т.н. „искова молба” на В. Н. В., вх. № 1875/11.06.2015 г. на АС- [населено място], и процесуалното развитие на делото към настоящия момент:
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Преписка вх. № 8059/24.06.2015 г на ВКС, в едно с приложените към нея дела, да се изпрати на Русенския окръжен съд за даване на указание на В. Н. Н., да посочи т.н. „искова молба”, вх. № 1875/11.06.2015 г. на АС- [населено място], дали представлява:

– частна жалба срещу определение № 745/25.06.2014 г. по в. гр. д. р№ 554/2014 г. на ОС- Русе, с което е потвърдено определение от 20.03.2014 г. по гр. д. № 299/2014 г. на Районен съд- [населено място];
– молба за отмяна на влязло в сила определение № 745/26.06.2014 г. по в. гр. д. р№ 554/2014 г. на ОС- Русе, с което е потвърдено определение от 20.03.2014 г. по гр. д. № 299/2014 г. на Районен съд- [населено място] или
– искова молба за прогласяване нищожност на определение № 745/26.06.2014 г. по в. гр. д. р№ 554/2014 г. на ОС- Русе, с което е потвърдено определение от 20.03.2014 г. по гр. д. № 299/2014 г. на Районен съд- [населено място].

След установяване характера на т.н. „исковата молба” на В. Н. Н., вх. № 1875/11.06.2015 г. на АС- [населено място], въззивният съд следва да предприеме следващите се процесуални действия за администрирането й от компетентния съд.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/съгласно разпореждане № 26/24.06.2015 г./ БОЙКА СТОИЛОВА

Определение №455 от по търг. дело №1148/1148 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                             О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       № 455Гр.София, 04.06.2010 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение,

Прочети »

Определение №174 от по търг. дело №543/543 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                                    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                           N 174                                       София, 31.03.2009 година   Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today