Разпореждане №171 от 43804 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 171

гр. София, 05.12. 2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11104 от 02.12.2019 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 34 ЗС (фаза по допускане) – I поток.
Касационна жалба вх. № 127020/17.10.2019 г. (П.К. от 16.10.2019 г.) отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 16.09.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;
7/ осъществена e процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор от Р. П. П. и Д. Д. С., чрез адв. П. К., но липсва посоченото в приложенията към отговора пълномощно в полза на адв. К. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на Р. П. П. и Д. Д. С. за представяне на адвокатско пълномощно в полза на адв. К. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за даване на указания на Р. П. П. и Д. Д. С. за представяне на адвокатско пълномощно в полза на адв. К. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.