Разпореждане №172 от 43804 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 172

София, 05.12.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА- и.д.председател на първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх.№ 11143 от 03.12.2019 г., констатира следното:

Преписката е образувана по подадена от И. М. В. молба вх.№ 976 от 23.10.2019 г. по описа на РС- Тополовград, която е приета от администриращия съд за молба за отмяна.
Видно от съдържанието и петитума на молбата, същата представлява искова молба за прогласяване нищожност на съдебни решения на РС-Тополоград и ОС-Ямбол и определения на ВКС. По тази молба компетентен да се произнесе е не ВКС, а Районен съд- Тополовград. Поради това молбата заедно с цялото дело следва да се изпрати по компетентност на Районен съд- Тополовград.

Предвид изложеното, и.д. председателят на първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Р А З П О Р Е Д И :

ИЗПРАЩА гр.д. № 66 от 2014 г. на Районен съд-Тополовград по компетентност за разглеждане и произнасяне по подадената от И. М. В. молба вх.№ 976 от 23.10.2019 г.

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Определение №206 от по гр. дело №4253/4253 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 206                            София. 04.03.2009 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee