Разпореждане №176 от 43307 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 176

София, 26.07.2018 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия,, като проверих подадената касационна жалба от защитника на подсъдимия И. Й. А. срещу решение от № 133 от 03.04.2018 г. по в.н.o.х.д. № 47/2018 г. по описа на Апелативен съд – София, с вх. № 7275 на ВКС от 25.07.2018 г.,
УСТАНОВИХ:

Подадена е касационна жалба от защитника на подсъдимия К. К. срещу решение от № 133 от 03.04.2018 г. по в.н.o.х.д. № 47/2018 г. по описа на Апелативен съд – София.
За да е процесуално допустима касационната жалба, трябва да отговаря на императивната разпоредба на чл. 351, ал. 1 НПК като в нея, освен посочените касационни основания, е необходимо да бъдат изложени и конкретни аргументи, които да ги подкрепят.
С касационната жалба са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК. От съдържанието й могат да бъдат извлечение доводи единствено за допуснати съществени процесуални нарушения от предходната инстанция, които обаче за заявени схематично и бланкетно. Останалите касационни основания – за неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливостта на наложеното наказание са единствено бланкетно посочени, без да са изложени никакви доводи в тяхна подкрепа. От посоченото следва, че касационната жалба, в настоящия й вид, не е годно процесуално средство, чрез което да може да се инициира касационна проверка на обжалвания въззивен акт.
Апелативен съд – София следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 5 НПК, като укаже на защитата да приведе касационната жалба в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 351, ал. 1 НПК, като и даде указание да посочи данни в подкрепа на заявените касационни основания, които да бъдат надлежно аргументирани, с оглед възможността останалите страни в производството да могат да защитят своите права и законни интереси. Въззивният съд следва изрично да укаже на защитата, че в случай на неизпълнение на дадените указания и неотстраняване на несъответствията в указания 7-дневен срок, жалбата ще бъде върната.
С оглед изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.o.х.д. № 47/2018 г. по описа на Апелативен съд – София.
Делото да се върне на Апелативен съд – София за изпълнение на горепосочените указания.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ик

Решение №211 от 40267 по гр. дело №746/746 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

           Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                 № 211                     София, 30.03.2010 година                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                                     Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско

Прочети »

Определение №520 от 22.6.2010 по гр. дело №765/765 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е № 520 гр.София, 22.06.2010 г.  Върховният касационен съд на Република България,четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседаниена трети юни две хиляди

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında