Разпореждане №181 от 43313 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 181

София, 01.08.2018 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на Наказателната му колегия, като проверих подадената касационна жалба от адв. В. Д. – защитник на подсъдимия Д. Я. срещу решение № 114 от 21.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 844/2017 г. по описа на Апелативен съд – София, с вх. № 7402 на ВКС от 30.07.2018 г.,

УСТАНОВИХ:

Процесуалният представител на подсъдимия Д. Я. – адв. В. Д., е подал ръчно написана и бланкетна касационна жалба срещу решение № 114 от 21.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 844/2017 г. по описа на Апелативен съд – София. В указания срок от въззивния съд защитникът е депозирал собственоръчно написано допълнение към жалбата. И двата процесуални документа са абсолютно нечетивни, което изцяло ограничава възможността на ВКС да извърши касационен контрол на въззивния съдебен акт единствено в пределите, предоставени му от закона и изрично посочени в чл. 347 от НПК. Това се явява и пречка за останалите страни по делото да разберат кой е атакуваният съдебен акт, в коя част се обжалва, кои са релевираните касационни основания, изложената аргументация в тяхна подкрепа, и какво искане се прави. Поради това, въззивната инстанция следва да даде указания на подсъдимия и на адв. В. Д., съдържанието на вече подадените касационна жалба и допълнение към нея, да бъде ясно текстово написано, четивно и на разбираем език. При наличие на депозирани в предоставения от въззивния съд срок, и четливо написани, двата процесуални документа следва да бъдат изпратени на всички страни по делото, надлежно връчени и заедно с оформените разписки за получаването им, и окомплектовани с делото, да бъдат върнати на ВКС.
С оглед изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 484/2018 г. по описа на Апелативен съд – София.
Делото да се върне на Апелативен съд – София за изпълнение на горепосочените указания.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА
СМ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında