Разпореждане №181 от 43829 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 181

гр. София, 30.12.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11771 от 23.12.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.
Молба от 26.06.2019 г., допълнена с молба вх. № 44728/5.07.2019 г. за отмяна на влязло в сила Решение № 2265 от 29.06.2016 г. по гр. д. № 16234/2015 г. по описа на Пловдивския районен съд отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна за молителя П. Н. С., без да е приложено пълномощно за процесуално представителство в производството по отмяна за молителя С. Н. Ч., въпреки дадените указания;
4/ внесена е изцяло дължимата държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.
6/ молбата е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде отново върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно за прилагане на пълномощното на адвокат С. Х. за процесуално представителство в извънинстанционното производството по отмяна за молителя С. Н. Ч..
Ето защо преписката следва отново да се върне на въззивния съд за изпълнение изцяло на дадените указания и/или за прилагане на правомощията по чл. 306, ал. 2, във вр. с чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :

В р ъ щ а преписката на Пловдивския районен съд за изпълнение на дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo