Разпореждане №184 от 43312 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№184
София, 31.07.2018 година

Павлина Панова – заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на Наказателната му колегия, като разгледах постъпилата от Д. Б. И. „молба”, в която се съдържа искане за възобновяване на н.о.х.д. № 415/2018 г. по описа на Районен съд – Ловеч, с вх. № 7458 от 31.07.2018 г.

УСТАНОВИХ:
С искането имплицитно се навеждат основаниe за възобновяване на наказателното производство по чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК.
С присъда № 12 от 24.04.2018 г. по н.о.х.д. № 415/2018 г. на Районен съд – Ловеч К. И. Н. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 343в, ал. 2 от НК, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години.
С решение № 60 от 11.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 239/2018 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч е изменена първоинстанционната присъда, като е намален размерът на наложеното на подсъдимия наказание на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, а в останалата част е потвърдена.
Направеното искане от Д. И. за възобновяване е процесуално недопустимо, поради следните съображения:
Въпреки че в искането са налице индиции за нови обстоятелства и доказателства, които не са били известни на първоинстанционния съд при постановяване на присъдата, ВКС не е компетентен да се произнесе по посочените съображения. По наведените от Д. И. доводи, последната не е активно легитимирано лице, което има право да иска възобновяване. В правомощията и в компетенцията на съответния окръжен прокурор е да прецени дали да образува наказателно производство, в хода на което да се установят нови обстоятелства или неистински доказателства, имащи значение за разкриване на обективната истина по делото. Едва след извършено разследване окръжният прокурор би могъл да поиска възобновяване на делото на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК. Ето защо, молителката И. следва да отправи своите твърдения и претенции към Окръжна прокуратура – Ловеч.
Предвид гореизложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на н.о.х.д. № 415/2018 г. на Районен съд – Ловеч.
Делото да се върне на първоинстанционния съд – Районен съд – Ловеч.
Препис от разпореждането, ведно с искането и приложенията към него, да се изпрати на Д. Б. И., за сведение.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
см

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu