Разпореждане №186 от 43696 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 186
София, 19.08.2019 година

Галина Тонева – за председател на Наказателната колегия на Върховния касационен съд /в периода 14-30 август 2019 г., съгласно разпореждане № 34/13.08.2019 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК – Г. З./, като разгледах постъпилото дело от Военно-апелативния съд, с вх. № 7875 от 19.08.2019 г.

УСТАНОВИХ:

След извършена проверка на съдържащите се в постъпилото в регистратурата на ВКС с вх. № 7875 от 19.08.2019 г. дело от Военно-апелативния съд и придружаващото го писмо се установи, че към него е приложено ДП № 38-РП/2018 г., а в писмото е посочено, че е изпратено ДП № 76-СЛ/2017 г. на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. Освен това, делото е във вид, който не позволява извършването на проверка по допустимостта на подадената касационна жалба от адв. Д. – защитник на подсъдимия И. А., срещу решение по в.н.о.х.д. № 6/2019 г. на Военно-апелативния съд, тъй като не може да се прецени дали всички материали по съответните досъдебно производство, първоинстанционно и въззивно производство са налице. Делото следва да бъде върнато на въззивния съд, с оглед установяване на несъответствието в посочения номер на досъдебното производство и материалите към него, както и да бъде приведено във вид, в който може да бъде отграничено производството пред първоинстанционния съд, както и това пред въззивния съд.
С оглед изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС по в.н.о.х.д. № 6/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд.
Делото да се изпрати на въззивния съд за изпълнение на указанията.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/Съгласно разпореждане № 34/13.08.2019 г. на
зам.-председателя на ВКС и председател на НК/
ГАЛИНА ТОНЕВА
см

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.