Разпореждане №187 от 43318 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 187

София, 06.08.2018 година

Галина Захарова – за председател на Наказателната колегия на Върховния касационен съд /в периода 06-09 август 2018 г., съгласно разпореждане № 53/27.07.2018 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК – Павлина Панова/, като проверих подадената касационна жалба от адв. М. Г. – служебен повереник на частния обвинител и граждански ищец срещу решение № 105 от 13.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 90/2018 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, с вх. № 7533 на ВКС от 03.08.2018 г.,

УСТАНОВИХ:

Процесуалният представител на частния обвинител и граждански ищец Р. П. С. – адв. М. Г., е подал касационна жалба срещу въззивно решение № 105 от 13.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 90/2018 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив. В съдържателната й част бланкетно са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, които не са подкрепени с никакви данни и липсва конкретика по тези оплаквания.
За да е процесуално допустима касационната жалба, трябва да отговаря на императивната разпоредба на чл. 351, ал. 1 от НПК като в нея, освен посочените касационни основания, е необходимо да бъдат изложени и конкретни аргументи, които да ги подкрепят. Изискването на визираната норма е предвидено с оглед възможността на ВКС да извърши касационен контрол на въззивния съдебен акт единствено в пределите, предоставени му от закона и изрично посочени в чл. 347 от НПК, както и в контекста на съдържащите се в жалбата оплаквания. Съобразно установените в процесуалния регламент предели на касационната проверка правомощията на съда са ограничени само до атакуваната част на съдебния акт и по отношение на обжалвалите лица, като съдът се произнася по изрично наведени доводи, които трябва да са конкретизирани и надлежно мотивирани, за разлика от въззивната инстанция, която съгласно чл. 314 от НПК е задължена да проверява изцяло правилността на невлязлата в сила присъда, независимо от основанията, посочени от страните.
Поради липсата на изложени аргументи в подадената жалба от служебния повереник на частния обвинител и граждански ищец, подкрепящи декларативно заявените касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, и предопределящи допустимост на производството пред Върховния касационен съд, същата не съответства на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК. В нея не е изрично посочено в какво конкретно се изразява твърдяната незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Не е отразено от какво е обусловена претенцията за явна несправедливост на наложеното наказание, кои отегчаващи отговорността обстоятелства са били игнорирани, кои смекчаващи обстоятелства са подценени. Заявеното твърдение, че изводите на въззивния съд преповтарят мотивите на първата инстанция, не е конкретизирано, не става ясно дали се касае за липса на мотиви, неяснота или противоречие.
Въззивната инстанция, е следвало да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 5 от НПК, като предостави възможност на частния обвинител и граждански ищец Р. С. и служебния й повереник – адв. М. Г., да приведат жалбата в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 351, ал. 1 от НПК и им даде указание да посочат данни в подкрепа на заявените оплаквания за наличие на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Второинстанционният съд следва изрично да укаже на жалбоподателите, че в случай на неизпълнение на дадените указания и неотстраняване на несъответствията в 7-дневен срок, жалбата ще бъде върната, като процесуално недопустима.
С оглед изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д.№ 90/2018 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив.
Делото да се върне на Апелативен съд – Пловдив за изпълнение на горепосочените указания.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/Съгласно разпореждане № 53/27.07.2018 г. на
зам.-председателя на ВКС и председател на НК/

ГАЛИНА ЗАХАРОВА
СМ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.