Разпореждане №191 от 43313 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 191

гр. София, 01.08.2018 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7427 от 30.07.2018 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303 ГПК – II поток.
Молба вх. № 5111275/02.07.2018 г. за отмяна на влязло в сила решение № 4232 от 26.06.2018 г. по в.гр.д. № 8372/2016 г. на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна- към молбата за отмяна;
4/ не е внесена цялата държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК- внесена е държавна такса в размер на 30 лева, а дължимата такса е 40 лева;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор, съдържащ искане за разноски.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, а именно за даване на указания за довнасяне на държавна такса в размер на 10 лева.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest