Разпореждане №191 от 43670 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 191

гр. София, 24.07.2019 г.

МАРИО ПЪРВАНОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7090 от 23.07.2019 г., констатира следното:

Преписката е образувана по частна жалба вх. № 7294/20.06.2019 г. срещу разпореждане № 759/07.06.2019 г. по в. гр. д. № 863/2018 г. по описа на Плевенски окръжен съд, по която компетентен да се произнесе съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК /изм. ДВ, бр. 50/2015 г./ е Апелативен съд – Велико Търново.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

РАЗПОРЕДИ:

ИЗПРАЩА преписката на Апелативен съд – Велико Търново по компетентност.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98 от 08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste