Разпореждане №192 от 43321 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 192

София, 09.08.2018 година

Галина Захарова – И. ф. председател на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, като проверих подадената касационна жалба и допълнението към нея, от адв. Ж. Д., служебен защитник на подсъдимиата Р. К. Я., срещу присъда от 02.03.2018 г. постановена по в.н.о.х.д. № 917/2018 г. по описа на Софийски градски съд, с вх. № 7645 на ВКС от 09.08.2018 г.,

У С Т А Н О В И Х :

Касационната жалба е подадена в срока за обжалване и съдържа необходимите изисквания за съдържание, съответстващо на чл. 351, ал. 1 от НПК. Препис от нея и допълнението към същата не са връчени на подсъдимата Р. К. Я. и частния обвинител И. Е. Н..
Подсъдимото лице и неговият защитник са две самостоятелни страни в наказателното производство, като всеки от тях поотделно има възможност да упражнява процесуални права за подаване на касационна жалба и възражения срещу подадени касационен протест или жалба от частните обвинители и/или граждански ищци. Съгласно разпоредбата на чл. 253, т. 2 от НПК подсъдимият е страна в съдебното производство. Той е самостоятелен субект в наказателния процес с предоставените му от закона права и задължения, и неполучаването на процесуалния документ, макар и подаден от неговия процесуален представител, ограничава правото му да се запознае със съдържанието му и да изрази позицията си по отношение на депозираната касационна жалба.
На следващо място се установява, че препис от касационната жалба и допълнението към него не е връчен и на частния обвинител И. Е. Н.. От материалите по делото се констатира, че в молбата и за конституиране като граждански ищец /л. 16 от първоинстанционното производство/, последната е посочила постоянен адрес: [населено място], [улица], на който няма данни да е търсена.
Не са спазени процесуалните изисквания за размяна на книжата по делото, което налага последното да бъде върнато на Софийски градски съд. Следва да бъде изпратен на подсъдимата Р. К. Я. и на частния обвинител И. Е. Н. препис от касационната жалба и допълнението към нея, подадени от адв. Д. – в качеството и на служебен защитник, след което делото отново да се администрира до ВКС.

С оглед изложените съображения,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Делото да се върне на Софийски градски съд съд за изпълнение на горепосочените указания.

И. ф. председател на Наказателна колегия
/в периода 06-09.08.2018 г. съгласно
Разпореждане № 53 от 27.07.2018 г. на
Зам. председателя на ВКС и председател на НК

ик

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis