Разпореждане №193 от 43063 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 193

гр. София, 24.11.2017 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 222 от 22.11.2017 г. на зам.-председателя и ръководител на ГК на ВКС, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11381 от 22.11.2017 г., образувана по касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 54, ал. 2 ЗКИР (чл.53,ал.2 ЗКИР-първоначална редакция) – I поток;
Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 04.08.2017 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК (до изм.-ДВ, бр.86 от 2017);
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК-към КЖ;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи-отговори.
В подадената касационна жалба се съдържа искане по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното от Окръжен съд Пловдив въззивно решение, в частта за разноските.
По тази молба компетентен да се произнесе, съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК, е Окръжен съд Пловдив.

По изложените съображения, и.ф. председател на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 11381 от 22.11.2017 г. на Окръжен съд Пловдив за произнасяне по искането по чл.248 ГПК, обективирано в касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г., както и да се дадат указания на касатора В. С. да уточни дали обжалва въззивно решение № 966/14.07.2017 г. по в.гр.д.№ 1696/2016 г. и в частта, с която е потвърдено определение от 11.05.2015 г. по гр.д.№ 339/2013 г. на РС Първомай. В случай, че се обжалва и частта от въззивното решение, имаща характер на определение, следва да се администрира частна жалба по реда на чл. 274, ал.3 ГПК.
След изпълнение на указанията, делото да се изпрати обратно на ВКС за произнасяне по подадената касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар