Разпореждане №194 от 43675 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Индекс 2

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 194

гр. София, 29.07.2019 г.

МАРИО ПЪРВАНОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7158 от 25.07.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – II поток.
Частна касационна жалба вх. № 14331/19.07.2019 г. срещу Определение № 1832 от 06.06.2019 г. по ч.гр.д. № 2254/2019 г. на Софийски апелативен съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложени адвокатски пълномощни съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК- л. 11-22 от гр.д. № 3798/2019 г. на Софийски градски съд;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не се дължи осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за внасяне на държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК по сметка на ВКС.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today