Разпореждане №196 от 43326 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 196

София, 14.08.2018 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като проверих подадената от Г. И. А. жалба срещу решение № 87 от 26.06.2018 г. по в.н.ч.х.д. № 629/2017 г. по описа на Окръжен съд- Кюстендил, с вх. № 7741 на ВКС от 14.08.2018 г.,

УСТАНОВИХ:

С присъда № 80 от 05.10.2017 г. постановена по н.ч.х.д. № 81/2017 г. по описа на Районен съд- Дупница, осъденият Г. А. е признат за виновен в това, че на 17.01.2017 г., около 16:00 часа при моста за гробищата на [населено място], [община], чрез нанасяне на удари с бастун и с юмрук в областта на челото и в основата на носа е причинил на Т. И. М. разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, представляващо лека телесна повреда, изразяваща се в оток в областта на челото с прилежащи охлузвания- две на брой с диаметър около 1,5 см, оток в основата на носа със зачервяване и палпаторна болезненост, поради което и на основание чл. 130, ал. 1 от НК е осъден на наказание „пробация“.
По жалба на осъдения А. е образувано в.н.ч.х.д. № 629/2017 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил. Производството по делото приключило с решение № 87 от 26.06.2018 г., с което първоинстанционната присъда е потвърдена.
От изложеното следва правният извод, че жалбата на Г. А., с която се иска от Върховния касационен съд проверка на в.н.ч.х.д. № 629/2017 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил, е процесуално недопустима.
Касационното производство представлява редовен способ за проверка на атакувани въззивни съдебни актове, които не са влезли в сила. Законодателят е предвидил триинстанционен контрол не за всички, а само за част по постановените актове, лимитативно изброени в разпоредбата на чл. 346 от НПК, като обжалваното от А. решение не попада сред изброените в посочената разпоредба актове.
Подадената жалба не може да инициира и производство по реда на глава XXXIII от НПК пред Върховния касационен съд, тъй като съобразно разпоредбата на чл. 424, ал. 1 от НПК искането за възобновяване на наказателното производство на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът чиято проверка се иска е постановен от районен или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. Именно такъв е и настоящия случай, тъй като присъда № 80 от 05.10.2017 г. е постановена от Районен съд – Дупница, а решение № 87 от 26.06.2018 г. е постановено от Окръжен съд – Кюстендил. В случай че, осъденият Х. Х. желае възобновяване на производството по н.ч.х.д. № 81/2017 г. по описа на Районен съд- Дупница следва да направи такова искане, което да подаде чрез същия съд до Апелативен съд- София, който се явява компетентен да извърши проверка за наличие на процесуалните предпоставки за образуване на производство по глава XXXIII от НПК.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС.
Делото, ведно с жалбата да се върне на Окръжен съд- Кюстендил
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на Г. И. А..

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ик

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today