Разпореждане №197 от 43328 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул.”Витоша” № 2, Наказателна колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№197
София, 16.08.2018 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах касационна частна жалба от адв. Л. Л. от САК – защитник на подсъдимия К. Й. С., с вх. № 7628/08.08.2018г. на ВКС,

УСТАНОВИХ:

С присъда № 24 от 07.02.2018г. по в.о.х.д. № 413/2018г., Софийски градски съд е отменил присъда от 24.10.2017г. по н.о.х.д. № 9005/2016г. по описа на Софийски районен съд, с която подсъдимият К. Й. С. бил признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 201, ал. 1 от НК, като вместо това го признал за виновен по същото обвинение и му е наложил наказание 2 години „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложил за срок от 5 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК.
На 21.02.2018г. подсъдимият К. С., чрез адв. Л., е подал касационна жалба срещу постановената нова въззивна присъда, чието съдържание не съответствало на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК.
С разпореждане от 22.02.2018г. съдията – докладчик от Софийски градски съд е указал касационният жалбоподател да бъде уведомен за изготвените мотиви към присъдата и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това да допълни жалбата си. Съобщенията били връчени на адв. Л. лично на 10.04.2018г., а на подсъдимия на 18.04.2018г., като в същите изрично са посочени процесуалните действията и срока за извършването им.
С разпореждане № 1290/23.04.2018г. съдията – докладчик от въззивния съд е върнал касационната жалба на основание чл. 351, ал. 5, т. 1 вр. ал. 1 от НПК. Мотивите за това били, че в указания 7 – дневен срок нередовността на жалбата не е била остранена.
По частна жалба на защитника – адв. Л., с определение № 73/01.06.2018г. по к.ч.д. № 480/2018г. на ВКС е отменено разпореждането за връщане и делото е върнато на Софийски градски съд с конкретни указания за администриране на жалбата. Според касационният състав към момента на изготвяне на разпореждането на съдията – докладчик за връщане на касационната жалба е изтекъл 7 – дневният срок за отстраняване на несъответствията й по отношение на адв. Л. като защитник на подсъдимия, но не и по отношение на самия подсъдими К. С..
В изпълнение на задължителните указания на ВКС, съдията – докладчик от въззивния съд е предоставил на подсъдимия С. 7 – дневен срок, в който да приведе касационната жалба със съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК. Съобщението за това е било връчено на 08.06.2018г., при условията на чл. 180, ал. 2 от НПК на майката на подсъдимия – Й. В. със задължение да му я предаде.
С разпореждане № 2054/22.06.2018г. на съдията – докладчик от Софийски градски съд, касационната жалба е върната на подателя й, тъй като не е било постъпило съответното допълнение.
Съобщението за връщане на касационната жалба е било връчено на подсъдимия /05.07.2018г./ и на защитника му /17.07.2018г./ с указване на възможността за обжалване пред ВКС в 7 – дневен срок от получаване на съобщението.
На 26.07.2018г. /два дена след изтичане на срока за обжалване/ е била подадена настоящата частна касационна жалба, с вх. № 102229 на Софийски градски съд.
Делото е администрирано до ВКС на 08.08.2018г. От същата дата, след преценка предпоставките по допустимост за образуване на касационно частно производство, е изготвено разпореждане на председател на трето наказателно отделение, с което се указва адв. Л. да бъде уведомен по телефона да представи в 3 – дневен срок доказателства за датата и начина на подаване на жалбата, ако разполага с такива. В противен случай ще бъде отказано да се образува касационно частно производство поради просрочване на жалбата.
На телефонни номера: ……………….. са проведени многократни опити за уведомяване на адв. Л., които не са дали резултат.
Поради това, касационна частна жалба от 26.07.2018г., с вх. № 102229 на Софийски градски съд, следва да бъде върната на подателя й като просрочена.
Поради изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно частно производство на основание чл. 351, ал. 6 от НПК пред ВКС.
Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на осъдения К. Й. С. и адв. Л. П. Л. – за сведение.
Делото, ведно с настоящето разпореждане да се върне на Софийски градски съд.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ст

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.