Разпореждане №198 от 43390 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 198

гр. София, 17.10. 2018 г.

бойка стоилова – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9619 от 16.10.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 59, ал. 4 СК /II поток/
Касационна жалба вх. № 6959/10.08.2018 г. срещу решение № 186 от 22.05.2018 г. по в. гр. д. № 46/2018 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК /допълнено с молба – уточнение с вх. № 7384/03.09.2018 г., след указания/;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /към КЖ/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ не е осъществена изцяло процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /не е връчен препис на Дирекция „Социално подпомагане“– [населено място] и на Дирекция „Социално подпомагане“– [населено място], постъпил отговор от А. В. Д., в срок, с искане за разноски/.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК и връчване на преписи от касационната жалба на заинтересованите страни – Дирекция „Социално подпомагане“ – [населено място] и Дирекция „Социално подпомагане“ – [населено място].
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.