Разпореждане №200 от 43689 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 200

гр. София, 12.08.2019 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – и. ф. председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 98/08.07.2019 г.), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7515 от 07.08.2019 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – II поток.
Касационна жалба вх. № 11586/11.06.2019 г. на П. Г. М. против въззивно решение № 894/16.04.2019 г. по гр.д. № 6170/2018 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 12 с-в, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – решението е връчено на 09.05.2019 г., к. жалба е подадена на 07.06.2019 г. (дата на пощенско клеймо);
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ подадена от назначения с разпореждане № 133 по гр. д. № 35/2018 г. на Врачански окръжен съд, ГО, служебен защитник адв. А. К. – Х.;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 3 ТДТССГПК. С разпореждане от 12.06.2019 г. на съдията докладчик по в.гр.д. № 6170/2018 г. на САС, 12 с-в, е отбелязано, че държавна такса не се дължи, но не са налице основанията по чл. 83, ал. 1 ГПК и по делото пред всички инстанции липсва освобождаване от държавна такса по чл. 83, ал. 2 ГПК. Държавна такса е внасяна от ищеца, настоящ к. жалбоподател, пред първа и втора инстанция след указания на съда;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – отговор не е подаден.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на САС за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 3 ТДТССГПК.
По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega