Разпореждане №201 от 43327 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 201

гр. София, 15.08.2018 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7716 от 14.08.2018г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 2724/23.05.2018г. срещу Решение № 84 от 23.04.2018 г. по в.гр.д. № 109/2018 г. на Окръжен съд – Шумен.
Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ – II поток
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – в изпълнение на указания;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ не се дължи държавна такса – чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК – постъпил е отговор от Областна дирекция „Земеделие“ Шумен.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за прилагане на адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК.
По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7716 от 14.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №12 от 11.3.2010 по гр. дело №311/311 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                           Р Е Ш Е Н И Е №.12. гр.София,11.03.  2010 година В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del