Разпореждане №202 от 43332 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 202

гр. София, 20.08.2018 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7779 от 16.08.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по частна касационна жалба вх. № 95955/11.07.2018 г. срещу Определение № 13043 от 08.06.2018 г. по в.ч.гр.д. № 10013/2014 г. на Софийски градски съд.
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – II поток
Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – п. кл. от 09.07.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК вр. чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК вр. чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК вр. чл. 261, т. 4 ГПК вр. чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не се дължи връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за спазване на изискванията на чл. 274, ал. 3 вр. чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК, както и на чл. 284, ал. 2 ГПК.
По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7779 от 16.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №603 от по гр. дело №1256/1256 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                                           N 603гр. София 03.07.2009г.  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно

Прочети »

Решение №1079 от 39772 по гр. дело №296/296 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                                                    № 1079                             гр. София, 17. 11. 2008 год.                        В    И М Е Т О    Н А    Н

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu