Разпореждане №207 от 43346 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 207

гр. София, 03.09.2018 г.

ЖАНИН СИЛДАРЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8002 от 30.08.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 945410/09.07.2018 г. срещу Решение № 3072 от 15.05.2018 г. по в.гр.д. № 13207/2017 г. на Софийски градски съд.
Касационното производство е по чл. 128 КТ вр. чл. 6, ал. 1, т. 2 НСОРЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД – II поток
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК – постъпил е в срок отговор от [фирма], но за адв. А. А. не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 287, ал. 1 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за спазване на изискванията на чл. 287, ал. 1 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК относно адв. А. А..
По изложените съображения, за председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 8002 от 30.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere