Разпореждане №216 от 42950 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 216
гр. София, 03.08. 2017 г.

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7580 от 01.08.2017 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – ІІ поток.
Частна касационна жалба вх. № 80324/14.06.2017 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2, вр. с чл. 261, т. 2 ГПК-1-я., л. 4;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

Предвид изложеното, преписката следва да се върне на въззивния съд за преценка на допустимостта на касационното обжалване и осъществяване на правомощията по чл. 286, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 274, ал. 4 ГПК. Ако счете частната касационна жалба за допустима, то същата е нередовна като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК следва да бъде приведена в съответствие с тях, а именно да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 във вр. чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения, за председателя на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 91/07.07.2017 г./

Решение №470 от 20.11.2009 по нак. дело №498/498 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 470                                                                                                гр. София, 20 ноември 2009 година В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today