Разпореждане №216 от 43711 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Индекс 1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 216

гр. София, 03.09.2019 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8193 от 02.09.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток.
Частна жалба вх. № 11805/13.06.2019 г. срещу Определение № 1697 от 23.05.2019 г. по ч.гр.д. № 2387/2019 г. на Софийски апелативен съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ частната жалба е подадена лично;
4/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
5/ не е осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба вх. № 11805/13.06.2019 г. следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК. По делото е постъпила и частна жалба вх. № 16093/26.08.2019 г., която е оставена без движение с разпореждане от 30.08.2019 г. и също следва да бъде администрирана, преди делото да бъде изпратено отново на ВКС.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber