Разпореждане №217 от 43713 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Индекс 1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 217

гр. София, 05.09. 2019 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8229 от 03.09.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток.
Частна жалба вх. № 13405/05.07.2019 г. срещу Разпореждане от 17.06.2019 г. по в.ч.гр.д. № 1161/2019 г. на Софийски апелативен съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ частната жалба е подадена лично;
4/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК- постъпилият отговор не е подписан.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на ответната страна „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД за подписване на подадения отговор.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee