Разпореждане №223 от 43720 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 223

гр. София, 12.09.2019 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8352 от 10.09.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303 ГПК – II поток.
Молба вх. № 7448/23.08.2019 г. за отмяна на влязло в сила решение № 145 от 16.08.2019 г. по гр.д. № 1159/2019 г. на ВКС, III ГО, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ не съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ молбата за отмяна е подадена лично;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на Висшия адвокатски съвет за даване на указания на молителката да внесе дължимата държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК и да представи изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Висшия адвокатски съвет за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis