Разпореждане №225 от 42962 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 225
гр. София, 15 август 2017 г.

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА – и. ф. председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7941 от 11.08.2017 г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба /озаглавена частна касационна жалба/ вх. № 72345/31.05.2017 г. срещу Решение № 3382 от 16.05.2017 г., постановено по гр.д. № 8027/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

Касационната жалба:
1/ е подадена в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК / л. 7 от I-ва инст. /;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – внесена е сума от 15 лева;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК и преписката следва да се върне на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС на основание чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 7941 от 11.08.2017 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар