Разпореждане №226 от 42962 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 226

гр. С., 15 август 2017 г.

MИМИ ФУРНАДЖИЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7997 от 14.08.2017 г., изпратена по гр. д. № 4765/2013 г. по описа на Софийски районен съд, констатира следното:
Производството е по чл. 303 ГПК – II поток.
Молба с вх. № 5105031/06.07.2017 г. за отмяна на влязло в сила определение № 11609/28.04.2017 г. по ч.гр.д. № 12882/2016 г. по описа на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна – по преписката;
4/ не е внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК- с преводно нареждане по сметката на ВКС е внесена сумата от 15 лв.;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор;
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и не отговаря на изискванията за редовност на чл. 303 и сл. ГПК, същата следва да бъде върната на Софийски районен съд за събиране на държавна такса в пълен размер от 25,00лв., като се дадат указания за представяне на доказателства за довнесена държавна такса по сметка на ВКС в размер от 10,00 лв.
По изложените съображения, и.д. на председателя на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *