Разпореждане №233 от 42979 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 233

гр. София, 01.09.2017 г.

Маргарита Георгиева – за председател на четвърто гражданско отделение, гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка допустимостта на преписка вх. № 8519 от 31.08.2017 г., констатира следното:
Във Върховния касационен съд е постъпила преписка с Ваш изх. № 2241 от 29.08.2017 г. При прегледа на делото се установи, че подадената частна касационна жалба вх. № 3663/27.07.2017 г. на В. Е. П. и Н. П. П. от [населено място], [община] срещу определение № 227/13.07.2017 г. по ч.гр.д. № 284/2017 г. на Апелативен съд – Велико Т., не е надлежно администрирана. С Ваше разпореждане от 28.07.2017 г. са дадени подробни указания на жалбоподателите за отстраняване на констатираните нередовности по жалбата, съобразно изискванията на чл. 274 и сл. ГПК, за което жалбоподателите са редовно уведомени на 14.08.2017 г. С възражение вх. № 4025/21.08.2017 г. жалбоподателите са изразили недоволство от така постановеното разпореждане от 28.07.2017 г. за отстраняване на констатираните от съда нередовности. Без да е приключила проверката на администриращия съд относно изпълнението на дадените от него указания, с разпореждане от 29.08.2017 г., преписката е изпратена на ВКС по компетентност. Поради изложеното, делото следва да се върне на Апелативен съд – Велико Т. за приключване на проверката по администрирането на частна касационна жалба вх. № 3663/27.07.2017 г. и за изпълнение правомощията на администриращия съд по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 8519 от 31.08.2017 г. на Апелативен съд – Велико Т..

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изготвил и извършил проверка съдебен помощник: Ю. М. – ……………………………..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
eretere