Разпореждане №24 от 42786 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 24
София, 20.02.2017 година

Красимир Харалампиев – и.ф. председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах касационната жалба на адв. В. В. и адв. В. М., повереници на частния тъжител Д. И. П., подадена срещу присъда № 143/17.05.2016 г., постановена по в.н.ч.х.д. № 1913/2016 г. по описа на Софийския градски съд, с вх. № 1617/17.02.2017 г.,
УСТАНОВИХ:

Изпращащият съд не е връчил препис от депозираната касационната жалба лично на подсъдимите Б. А. В. и Е. В. В., а само на упълномощения им защитник адв. В. и на прокурора, след което неправилно е администрирал делото до ВКС. За законосъобразното осъществяване на процедурата по администриране е било необходимо екземпляр от преписите, приложени на основание чл. 350, ал. 4 НПК, да бъде връчен на всички заинтересовани страни, каквито безспорно са и двамата подсъдими. Осъществяването на посоченото задължение е гаранция за реализиране правото им на защита. Едва след него те биват информирани за наличието на документ, иницииращ касационно производство, наведените с него искания и съображения и имат възможност да организират защитата си.
Предвид изложеното, делото следва да бъде върнато на въззивния съд за правилното му администриране и връчване на препис от касационната жалба на лично на подсъдимите, с оглед което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Делото с искането да се изпрати на СГС за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на разпореждането.

ИФ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ДЦ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem