Разпореждане №25 от 43133 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 25
гр. София, 02.02.2018 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната колегия, като проверих подадените от адв. Л. Р. а от АК – гр. София, защитник на подсъдимия Б. Й. К., касационна жалба, с вх. № 4357 от 22.11.2017 г. на ОС – гр. Търговище и касационна жалба с вх. № 4363 от 22.11.2017 г. на ОС – гр. Търговище, с вх. № 1169 от 01.02.2018 г. на ВКС, срещу присъда № 17 от 10.11.2017 г. по в.н.о.х.д. № 142/2017 г. на ОС – гр. Търговище,
У С Т А Н О В И Х:

Подадените касационни жалби не могат да послужат като основание за образуване на производство по Глава двадесет и трета от НПК. Същите не отговарят на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, тъй като не посочват данни, които подкрепят заявените в жалбите касационни основания. В жалбите си и защитникът на подсъдимия, и повереникът на гражданския ищец и частен обвинител са посочили, че ще изложат допълнителни съображения след запознаване с мотивите към въззивната присъда.
Видно от приложените съобщения по делото, на 24.01.2018 г. е връчено съобщение на защитника, в което е посочено, че в срок жалбата може да се допълни, предвид изготвените мотиви към присъдата. Такова съобщение е връчено чрез повереника на 20.12.2017 г. и на частния обвинител и граждански ищец, като му е указано, че в срок жалбата може да се допълни, предвид изготвените мотиви към присъдата. Следва да се посочи, че такива съобщения е следвало да бъдат връчени лично на подсъдимия и на частния обвинител и граждански ищец, тъй като те са самостоятелни страни в наказателния процес и имат възможност сами да изправят и допълнят съдържанието на бланкетните касационни жалби, подадени в срок от техните процесуални представители.
Съдията-докладчик е следвало да констатира бланкетността на касационните жалби и да укаже конкретен, предвиден изрично в процесуалния закон, седемдневен срок на подсъдимия и на неговия защитник, и на частния обвинител и граждански ищец, в който те да допълнят жалбите си като изправят непълнотите и нередовностите в тях с оглед съдържанието на изготвените мотиви, от които са получили препис, и да ги предупреди изрично, че в противен случай жалбите им подлежат на връщане по реда на чл. 351, ал. 5, т. 1 от НПК. Още повече, в подадените касационни жалби и защитникът на подсъдимия, и повереникът на гражданския ищец и частен обвинител са се ангажирали, че ще изложат допълнителни съображения след запознаване с мотивите към въззивната присъда.
Липсата на конкретни данни в подкрепа на заявените касационни основания, определят съдържанието на жалбите като несъответстващо на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, а това от своя страна води до невъзможност за извършване на дължимата надлежна проверка от ВКС на оспорвания съдебен акт. Това е така, защото по принцип касационната жалба очертава предмета на проверка в производството по Глава двадесет и трета от НПК, поради което не може да има бланкетен характер.
Ревизионното начало е характерно за производството пред въззивната инстанция, но не е присъщо за производството пред касационната инстанция, с оглед на което проверката, която се осъществява касае единствено обжалваните части и обжалвалите страни и се отнася само до посочените касационни основания. С придружително писмо от 31.01.2018 г. ОС – гр. Търговище неправилно е администрирал касационните жалби като разпоредил изпращането на делото на ВКС по компетентност, вместо да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 5, т. 1 във вр. с ал. 1 от НПК, а именно – да даде ясни и точни указания за конкретизиране на жалбите, да посочи срок за изпълнението на дадените указания и да уведоми страните за последиците от неизпълнението им.
Предвид гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд по така подадените касационни жалби, с вх. № 1169 от 01.02.2018 г. на ВКС.
Делото да се върне на Окръжния съд – гр. Търговище за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.
Да се уведомят подсъдимият Б. Й. К. и неговият защитник адв. Л. Р. от САК, както и частният обвинител и граждански ищец – жалбоподател А. Х. Б. и нейният повереник адв. К. П. от АК – гр. Търговище.

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

А.Н. / ПАВЛИНА ПАНОВА /

Определение №612 от 30.12.2008 по ч.пр. дело №1633/1633 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                                      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 612 гр.София, 30.12.2008 год.   Върховният касационен съд на Република България, I гражданско отделение в закрито съдебно

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ver