Разпореждане №253 от 43748 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 253

гр. София, 10.10.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – и.ф.председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9274/09.10.2019 г., образувана по касационни жалби срещу Решение № 3308/08.05.2019 г. по гр.д. № 8830/2018 г. на Софийски градски съд, констатира следното:

Касационното производство е по чл. 59 СК – II поток.
Касационна жалба вх. № 76661/11.06.2019 г.:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е пълномощно;
6/ внесена е държавна такса в размер на 30 лв по ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Насрещна касационна жалба вх. № 101237/09.08.2019 г.
1/ подадена е в срока по чл. 287 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ не е внесена дължимата държавна такса по ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

Предвид изложеното, постъпилата насрещна касационна жалба е нередовна и преписката следва да се върне на администриращия съд за даване на указания на страната да представи платежен документ за сумата от 30 лева, внесена по сметка на ВКС – държавна такса по чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК.

По изложените съображения, и.ф. председател на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписка вх. № 9274/09.10.2019 г. на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания/
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Р № 159/08.10.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis