Разпореждане №254 от 43447 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 254

гр. София, 13.12.2018 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11731 от 12.12.2018 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК – II поток.
Молба вх. № 12101/21.07.2017 г. за отмяна на влязло в сила решение от 18.05.2017 г. по в. гр. д. № 372/2016 г. на Окръжен съд – Монтана, с което е потвърдено решение № 124/05.08.2015 г. по гр. д. № 441/2014 г. на Районен съд – Оряхово, и недопуснато до касационно обжалване с определение № 619/06.08.2018 г. по гр. д. № 1290/2018 г. на ВКС, ІІІ г. о. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ не е приложено адвокатско пълномощно за адвокат М. за производството по отмяна;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи /не е постъпил отговор/;
6/ молбата за отмяна не подлежи на вписване съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждането й в съответствие с тях, а именно: за указване на молителя да представи адвокатско пълномощно за адвокат Н. М. за производството по отмяна, както и да внесе държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК в размер на 102 лв. по сметка на ВКС, с представяне на вносния документ.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Районен съд – Лом за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 170/12.12.2018 г./

Определение №425 от по гр. дело №10/10 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 425                                           София 16.04.2010г.                                            В ИМЕТО НА НАРОДА  ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІV г.о.в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom