Разпореждане №255 от 43752 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 255

гр. София, 14.10.2019 г.

Борислав Белазелков – и. ф. председател на Трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 159 от 08.10.2019 г.), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9300 от 09.10.2019 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – II поток.
Касационна жалба вх. № 14005/16.07.2019 г. на Прокуратурата на Република България, чрез Софийска апелативна прокуратура, срещу Решение № 1600 от 01.07.2019 г. по гр.д. № 5165/2018 г. на Софийски апелативен съд, г.о., 8 с-в, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – решението е връчено на 04.07.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ / касационната жалба е подадена от апелативен прокурор Т. Поповска – на основание чл. 162 ЗСВ като прокурор може да бъде назначено лице, което има висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, така че следва да се приеме, че изискването на чл. 284, ал. 2 ГПК е спазено;
6/ не се дължи внасяне на държавна такса (Тълкувателно решение № 7 от 2015 по тълк. дело № 7/2014 г. на ОСГК на ВКС);
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор в срок,пълномощно по преписката.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е редовна, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и по нея следва да се образува производство по чл. 288 ГПК.

Касационна жалба вх. № 15942/22.08.2019 г. на И. Г. Л. срещу Решение № 1600 от 01.07.2019 г. по гр.д. № 5165/2018 г. на Софийски апелативен съд, г.о., 8 с-в, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – решението е връчено на 22.07.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно на адв. Ж. Д. по преписката съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – с разпореждане на съдията докладчик, поставено на касационната жалба, е отбелязано, че жалбоподателят е освободен от държавна такса, но по делото няма данни за такова освобождаване. Внасяна е държавна такса за първа и втора инстанция (съответно 10 лв. и 5 лв.);
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- не е постъпил писмен отговор.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – да се дадат указания на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 30 лв. (за произнасяне по допускане на касационното обжалване) по сметка на ВКС и да представи документ за това в дадения му срок.
След процедурата по администриране на касационна жалба вх. 15942/22.08.2019 г. на И. Г. Л., преписката да се изпрати обратно на ВКС за образуване на касационно производство по редовната касационна жалба № 14005/16.07.2019 г. на Прокуратура на Република България.
По изложените съображения, и. ф. председател на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №323 от 15.7.2019 по ч.пр. дело №1587/1587 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №323 София.17.07.2019 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година,в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom