Разпореждане №256 от 43753 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Индекс 2

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 256

гр. София, 15.10.2019 г.

Борислав Белазелков – и. ф. председател на Трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 159 от 08.10.2019 г.), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9346 от 10.10.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, във вр. с чл. 396, ал. 2 ГПК – II поток.
Частна касационна жалба вх. № 111861/12.09.2019 г. на А. П. А. и Н. И. С. срещу определение № 19193 от 12.08.2019 г. по ч.гр.д. № 9321/2019 г. на Софийски градски съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – по преценка;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и липсва позоваване на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК;
4/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК (по преписката);
5/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК по сметка на Апелативен съд – София (протокол № 11/23.03.2011 г. на ВСС, т. 6 – в този случай държавната такса се смята за надлежно внесена) ;
6/ осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – подаден писмен отговор в срок, пълномощни по преписката.
Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, във вр. с чл. 396, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК – да се укаже на жалбоподателите да представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК или да обосноват наличие на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК, в случай че се позовават на тях.

Частна касационна жалба вх. № 111861/12.09.2019 г. на К. И. Г. срещу определение № 19193 от 12.08.2019 г. по ч.гр.д. № 9321/2019 г. на Софийски градски съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – по преценка;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и липсва позоваване на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК;
4/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – представеното пълномощно е за пред САС, липсва упълномощаване за представителство пред ВКС;
5/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК по сметка на Апелативен съд – София (протокол № 11/23.03.2011 г. на ВСС, т. 6 – в този случай държавната такса се смята за надлежно внесена);
6/ осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – подаден писмен отговор в срок, пълномощни по преписката.
Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, във вр. с чл. 396, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК – да се укаже на жалбоподателката да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК или да обоснове наличие на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК, в случай че се позовава на тях.
Следва да се дадат и указания на жалбоподателката да представи пълномощно за адв. Г. за представителство пред ВКС.

По изложените съображения, и. ф. председател на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *