Разпореждане №277 от 40799 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 277

С., 13,09,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 13375/02.09.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Пловдивски апелативен съд частна касационна жалба от Д. фонд „З.”, [населено място] против определение № 974 от 01.07.2011 г. на Пловдивски апелативен съд, постановено по ч.т.д. № 686/2011 г. по описа на Пловдивски апелативен съд.
При проверка на преписката бе установено, че в приложеното платежно нареждане от 03.08.2011 г. за внесена държавна такса в размер на 15,- лв. съгласно чл. 19 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като основание за плащане не е посочено конкретно дело. Това налага администриращият съд да даде указания за отстраняване на констатираната нередовност като се представи платежен документ за държавна такса от 15,- лв. по ч.т.д. № 686/2011 г. по описа на Пловдивски апелативен съд.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на частната касационна жалба, което налага връщане на преписката на Пловдивски апелативен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Пловдивски апелативен съд преписка с вх. № 13375/02.09.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis