Разпореждане №278 от 40799 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№278

С., 13,09, 2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 13079/26.08.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Великотърновски окръжен съд касационна жалба от С. С. П., [населено място] против решение № 147 от 02.05.2011 г. на Великотърновски окръжен съд, постановено по гр.д. № 7/2011 г. по описа на Великотърновски окръжен съд.
При проверка бе установено, че за подадената касационна жалба следва да се доплатят още 15,- лв. от дължимата държавна такса съгласно чл. 18, ал. 2, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба, което налага връщане на преписката на Великотърновски окръжен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Великотърновски окръжен съд преписка с вх. № 13079/26.08.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed