Разпореждане №280 от 40799 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 280

С., 13,09,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 13433/07.09.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Смолянски окръжен съд касационна жалба от Н. С. С., [населено място], против решение № 102 от 28.05.2011 г. на Смолянски окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 163/2011 г. по описа на Смолянски окръжен съд.
При проверка на преписката бе установено, че касационната жалба и изложението по чл. 280, ал. 1 ГПК към нея са подписани от адвокат Н. Г., но не е представено пълномощно за него.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба, което налага връщане на преписката на Смолянски окръжен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Смолянски окръжен съд преписка с вх. № 13433/07.09.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del