Разпореждане №295 от 40814 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 295

С., 28,09,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 14136/21.09.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Врачански окръжен съд касационна жалба от И. М. Б., [населено място] против решение № 346 от 06.07.2011 г. на Врачански окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 374/2011 г. по описа на Врачански окръжен съд.
При проверка бе установено, че касационната жалба не изпълнява изискванията на чл. 284, ал.2 и ал. 3, т.1, т.3 и т.4 ГПК. От приложените към преписката книжа е видно, че администриращият съд е констатирал тези нередовности и с негово разпореждане № 1416/09.08.2011 г. са дадени указания за отстраняването им. Няма данни в законоустановения срок указанията да са изпълнени. С оглед на тези обстоятелства в правомощията на администриращия съд съгл. чл. 286, ал. 1, т.2 от ГПК е да върне касационната жалба, тъй като съгл. чл. 285, ал. 2 от ГПК той изпраща на ВКС само редовните жалби.
С оглед на гореизложеното, Председателят на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Врачански окръжен съд преписка с вх. № 14136/21.09.2011 г. за изпълнение на правомощието му по чл. 286 ГПК.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

__________

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.