Разпореждане №3 от 40833 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 3
гр. София, 17.10.2011 г.

С. ЧАНАЧЕВ – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на гражданска колегия при проверка на преписка вх. № 14924 от 10.10.2011 г., констатирах следното:
Делото е изпратено на ВКС преди да са извършени всички необходими процесуални действия, свързани с администриране на касационна жалба вх. № 23370 от 18.07.2011 г., подадена от А. Н. М. от [населено място] срещу решение № 761 от 09.06.2011 г. по в.гр.д. № 763/2011 г. на Варненски окръжен съд.
За да бъде редовна касационната жалба следва да отговаря на изискванията на чл. 280 и сл. ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 284, ал. 2 ГПК касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен ако жалбоподателят или неговият представител притежава юридическа правоспособност. В случая не става ясно дали същата е подписана от жалбоподателката или от адв. С. М., за която е приложено пълномощно по преписката.
Касационната жалба не отговаря и на изискванията на разпоредбата на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. В изложението, което по смисъла на този текст е приложение към касационната жалба, страната следва да посочи кой е материалноправният или процесуалноправният въпрос, който е решен от въззивния съд и обуславя изхода на делото, както и на кое от специалните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК се позовава касаторът. Следва да се посочат и решенията, формиращи съдебната практика по чл. 280, ал. 1 ГПК.
По горните съображения, зам.-председателят на ВКС и председател на гражданска колегия

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 14924 от 10.10.2011 г. на Варненски

окръжен съд за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında