Разпореждане №303 от 43420 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 303

гр. София, 16.11.2018 г.

Мария Иванова – за председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10741 от 15.11.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 111576/24.08.2018 г. срещу решение № 4672 от 11.07.2018 г., постановено по гр.д. № 1894/2017 г. на Софийски градски съд.
Касационното производство е по чл. 59 СК- II поток
Касационната жалба отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи/ отговорът не е приподписан от адвокат/.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба вх. №111576/24.08.2018 г. е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК и преписката следва да се върне на въззивния съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за прилагане на точно и мотивирано изложение с обосновка кой е материалноправният или процесуалноправният въпрос, по който се е произнесъл въззивния съд по чл. 280, ал. 1 ГПК.
П. отговор вх. № 135101/19.10.2018 г. към касационна жалба вх. № 111576/24.08.2018 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбата на чл. 287, ал. 1 ГПК, във вр. чл. 284 ГПК и преписката следва да бъде върната на въззивния съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: да се укаже на ответника по касационната жалба, че подадения от него отговор следва да бъде приподписан от адвокат, както и за последицата от неотстраняването на тази нередовност по чл. 101, ал. 3 ГПК.
По изложените съображения, за председател на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 10741 от 15.11.2018 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed