Разпореждане №311 от 40827 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 311

С.,11,10,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 14617/04.10.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Софийски апелативен съд частна жалба от [фирма], [населено място] против разпореждане от 27.07.2011 г. на Софийски апелативен съд, постановено по гр.д. № 1361/2011 г. по описа на Софийски апелативен съд.
При проверка на преписката бе установено, че не е представено копие от призовката за връчване на покана за доброволно изпълнение в цялост, поради което не може да бъде установено, дали жалбата е подадена в срок. Това налага представяне на копие от цялата призовката за връчване на покана за доброволно изпълнение.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на частната жалба, което налага връщане на преписката на Софийски апелативен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Софийски апелативен съд преписка с вх. № 14617/04.10.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere